LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Juni 2020

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries; Pieter van Acoleyen; Jan Franssen

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf het ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Het is een knots van een open deur, maar wel de realiteit, we hebben er allemaal in meer of mindere mate mee te maken, het Corona virus. Zo plotseling opgekomen en zo heftig voor veel mensen in allerlei opzichten. We kunnen daar niet omheen, wij niet, de hele wereld niet. Zo hier en daar is het wel geprobeerd, maar uiteindelijk toch niet gelukt, het is er en het lijkt niet van plan te zijn om zomaar weer te verdwijnen.

Natuurlijk roept het de vraag op, is dit het begin van meer en moeilijkere tijden, misschien om de wereld te keren naar het ware licht, ik wil daar niet op ingaan. We weten dat het op aarde geen Paradijs meer is en ook niet meer bedoeld is te zijn. We zijn hier met veel mensen, veel meningen, veel geloven, veel overtuigingen, en ik denk dat het het belangrijkste is, dat we in onze Schepper, in Jezus Christus, in Zijn liefde blijven geloven en zoveel we kunnen in liefde met elkaar blijven omgaan, hoe dan ook. Want dat is mijn overtuiging, wat er ook gebeurt, God, onze Schepper, is in Jezus Christus ware onveranderlijke onbaatzuchtige wijze liefde.

Inhoud

Gebed uit het hart:
Lieve Hemelse Vader,
vul ons hart met Uw liefde en help ons om Uw liefde
in alle opzichten voor altijd te zijn!

Veel mensen zijn de weg kwijt. Nu zijn er mensen die zeggen de weg te kennen en zij nemen je mee op hun weg. Want je denkt dat zij het weten. Uiteindelijk kom je erachter dat zij het niet weten. Hoe vind jij dan de ware weg?

Gods wegen zijn voor ons ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen, Hij kent ons allemaal bij naam.
Al zijn Gods wegen ondoorgrondelijk, Hij wijst ze ons wel, in ons hart.

De ware weg kun je vinden in je hart, de ware weg is in ieders hart, God Zelf in Jezus Christus. Volg Hem en je volgt de Enige ware weg, de weg die tot werkelijk gelukkig Leven leidt.

Lief Mens,
weet je wel
dat je geschapen bent
om lief te Zijn
dat je liefde bent
dat je liefde geeft
dat je geschapen bent
om lief te hebben

Lief Mens,
weet je wel
dat je geluk bent
dat je geluk brengt
dat je geschapen bent
om gelukkig te Zijn

Lief Mens,
weet je wel
dat het jouw keus is
hier te Zijn of
niet te zijn
dat het Zijn
liefde is
het niet zijn
niets

Lief Mens, BEN

Kom

Kom bij Mij, je Schepper
met alles wat je bezighoudt.
Kom bij Mij en Ik zal je troosten en helpen
Kom bij Mij en Ik zal je verkwikken en sterken
Kom bij Mij en Ik zal je verlichten

Kom bij Mij in Mijn zaligheid en laat alle zorg gaan,
laat alle zorg aan Mij over.

Als je Mij in alle ernst oprecht zoekt
zul je Mij vinden in nederigheid
want jij bent geboren in Mij en Ik ben geboren in jou
daardoor weet Ik alles van jou
daardoor kun je Mij vinden
in nederigheid
in jezelf!

Laat je licht schijnen
voor iedereen
die je ontmoet
in je leven!

Licht

Licht verdrijft de wolken.
Licht maakt alles duidelijk.

Licht doorstraalt alles.
Licht doet groeien, geeft leven.

Licht maakt je blij.
Licht geeft kleur.

Licht maakt alles licht tegenover zwaar.
Licht geeft moed in donkere dagen.

Licht geeft energie.
Licht maakt alles zichtbaar.

Licht doet je zweven.
Licht onthult wat verborgen is.

Licht straalt.
Licht verenigt.

Uit: Alledag van Netty Robeerst – Reinders
Zie ook onder tabblad “Alledag”

God is altijd bij ons
dus Alles is goed

Alles is goed.

ALS alles verloopt volgens de wil en wet van God,
ALS alles in Zijn Liefde en Goedheid gebeurt,
ALS alles bedoeld is om ons in ons ontwikkelings- en verlossingsplan te laten evolueren,
ALS alles verloopt volgens de manier waarop Hij het voorzien heeft,
ALS Hij er altijd is om ons te helpen als wij erom vragen,
ALS Hij er altijd is als wij willen dat Hij er is,
ALS wij weten dat de beste helpers om ons heen zijn volgens Zijn wil,

DAN IS ALLES GOED

Uit: Alledag van Netty Robeerst – Reinders
Zie ook onder tabblad “Alledag”

De wind

De dingen gebeuren,
alles in de richting waarin
de wind waait.

De wind is niet te stoppen
want de wind waait
vanuit het punt waar
de luchtdruk verandert

Zoals de gebeurtenissen reageren
naar het handelen van de mens
onbaatzuchtig of
uit eigen belang

Zo waait de wind

De Naam Jezus
Het grote getuigenis van Johannes

“Ik zeg U, Jezus is zo ontzagwekkend groot, dat wanneer Zijn Naam wordt uitgesproken, het hele heelal tot in alle uithoeken van eerbied beeft! Zegt men “God”, dan noemt men weliswaar ook het hoogste Opperwezen, maar men noemt het in zijn oneindigheid, omdat Gods Wezen het oneindige heelal tot in alle eeuwigheid met Zijn oneindige kracht vervult. – Maar in de naam “JEZUS” wordt het volmaakte, almachtige, wezenlijke centrum van God aangeduid, of nog duidelijker gezegd: Jezus is de meest waarachtige, meest werkelijke, wezenlijke God als mens, uit Wie alle Godheid die de oneindigheid vervult, als de Geest van Zijn oneindige macht en kracht gelijk de stralen van de zon voortkomt. Jezus is derhalve het alomvattende begrip van de algehele volheid der Godheid. Of – in Jezus woont de Godheid in al haar oneindige volheid waarachtig wezenlijk. Daarom wordt dan ook steeds de gehele goddelijke oneindigheid bewogen, als deze heilige verheven naam in ware deemoed en liefde wordt uitgesproken!”

Uit “De Geestelijke Zon, deel II”, Jakob Lorber